„SANTI PHOTO AWARDS 2015”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest pod nazwą „SANTI PHOTO AWARDS 2015”.
 2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest SANTI sp. z o.o. ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157984, Nip 588-20-41-600, Regon 192894764, wysokość kapitału zakładowego 989 700 PLN
 3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 4. Konkurs odbywać się będzie w dniach:
 5. 10.2015 do 25.10.2015 – nadsyłanie przez uprawnionych uczestników zdjęcia konkursowego przedstawiającego dowolna tematykę podwodną poprzez wskazany w niniejszym regulaminie portal internetowy.
 6. 10.2015 – wyłonienie przez Organizatora 13 zdjęć, które przeszły do II etapu Konkursu i ogłoszenie wyników,
 7. 10.2015 – do 08.11.2015 – głosowanie Internautów we wskazanym poniżej portalu internetowym na wyłonione przez Organizatora 13 zdjęć
 8. 11.2015 – ogłoszenie werdyktu.
 9. Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia najciekawszych zdjęć o tematyce podwodnej. Kryteria oceny zdjęć to subiektywna ocena członków Jury.
 10. Fundatorem nagród w Konkursie oraz Jury  jest Organizator. 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 3. nie jest pracownikiem Organizatora, oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora, ani nie jest powiązana z Organizatorem osobowo lub kapitałowo.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 5. Odwiedzenie strony internetowej http://contest.santidiving.com
 6. Przystąpienie do konkursu poprzez podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie, wraz z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych;
 7. Akceptacja niniejszego regulaminu i polityki prywatności umieszczonych na stronie.
 8. Przesłanie zdjęcia konkursowego poprzez dedykowane do tego pole.
 9. Każda osoba może zarejestrować się tylko raz i zgłosić 1 zdjęcie.
 10. Przebiegiem Konkursu kieruje Komisja Konkursowa (Jury) powołana przez Organizatora, która rozstrzyga także wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu lub ich interpretacji.
 11. Zgłoszenie konkursowe musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania konkursu. Zgłoszenia po tej dacie nie będą przyjęte do konkursu.
 12. Zdjęcie konkursowe powinno przedstawiać dowolną tematykę podwodną w kreatywny i wymyślony przez Uczestnika sposób. Nie ma ograniczeń co do obróbki komputerowej zdjęć.
 13. Prace wchodzące w skład Projektu powinny być wykonane samodzielnie, nie mogą być w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.
 14. Zdjęcie musi być przesłane w postaci cyfrowej w formacie: JPG o maksymalnej wielkości 1200px na 866px poprzez dedykowane pole na stronie konkursowej.
 15. Uczestnik musi posiadać zgłoszone do konkursu zdjęcie w oryginalnym rozmiarze minimum 3508px na 2480px oraz 300ppi, aby przesłać je w przypadku przejścia do II etapu Konkursu.
 16. Każdy z odwiedzających stronę konkursową będzie mógł zagłosować raz dziennie na wybrane przez siebie zdjęcie.
 17. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu.
 18. Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność wynikającą z niezgodności pracy z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagroda główna – I miejsce:
  Dowolny suchy skafander SANTI będący w ofercie producenta na dzień rozstrzygnięcia konkursu i wyprodukowany po rozstrzygnięciu konkursu zgodnie z zamówieniem ustalonym odrębnie ze zwycięzcą konkursu.
 2. Nagroda za zajęcie II miejsca:
  Zestaw SANTI Heating System Premium Set+, w skład którego wchodzą: kamizelka grzewcza, rękawiczki grzewcze, oraz termozawór.
 3. Nagroda za zajęcie III miejsca:
  Ocieplacz Flex190.
 4. Nagrody – od IV do VI miejsca:
  Zestawy odzieży sportowej z kolekcji SANTI Afterdive zawierające: bluzę, koszulkę, czapkę beanie oraz torbę lifestyle.
 5. Nagrody – od VII do X miejsca:
  Zestawy odzieży sportowej z kolekcji SANTI Afterdive zawierające: bluzę, koszulkę, czapkę beanie.
 6. Nagrody – od XI do XIII miejsca:
  Koszulka z kolekcji SANTI Afterdive oraz zestaw gadgetów.
 7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Nagroda może podlegać obciążeniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 8. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w niniejszym konkursie.
 9. Koszt wysyłki nagrody ponosi Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską.
 10. Za prawidłowe rozdysponowanie nagród odpowiada Organizator pod nadzorem Komisji Konkursowej (Jury).
 11. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe.
 12. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną następnego dnia po zamknięciu Konkursu na konkursowej stronie internetowej.

 § 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu, przekazane poprzez wypełnienie pól na stronie konkursowej, będą gromadzone, przetwarzane i administrowane przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
 2. Przekazanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne.
 3. Osobom, których dane osobowe pozyskano podczas Konkursu przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Mają one także prawo wnieść sprzeciw lub zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Rejestracja danych osobowych jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i ich publikację podczas głosowania na konkursowej stronie internetowej podczas trwania konkursu oraz na każdej stronie internetowej związanej z niniejszym konkursem.
 5. Z chwilą przesłania zdjęcia do konkursu Uczestnik Konkursu udziela organizatorowi nieodwołalnej licencji na bezpłatne korzystanie z przesłanego zdjęcia
  w celu przeprowadzenia Konkursu, a ponadto, po jego zakończeniu, dla własnych celów promocyjnych i marketingowych na wszelkich polach eksploatacji i bez ograniczeń czasowych, w tym na publikację zdjęcia lub jego modyfikacji, również bez podpisu autora.
 6. Finałowych 13 zdjęć zostanie wykorzystanych do stworzenia kalendarza SANTI na rok 2016.
 7. W Konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nie naruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. Nie mogą to być zdjęcia zapożyczone, lub kojarzone bezpośrednio ze zdjęciami firm konkurencyjnych występujących na rynku. Fotografia nie może zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, tj. w szczególności stanowić cudze dzieło użyte bez zgody osoby uprawnionej, nienawiści rasowej, nawoływać do przemocy, zawierać pornografię, obrażać uczucia religijne itp.; w stosunku do osób uwidocznionych na zdjęciu należy posiadać ważną zgodę wyrażoną na piśmie lub ustnie na użycie ich wizerunku w zakresie określonym w niniejszym regulaminie (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia – zgoda opiekuna prawnego), chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności społecznych, politycznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak krajobraz, zgromadzenie,  publiczna impreza.”).

 § 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, udostępnionego przez Organizatora w jego siedzibie, a ponadto miejscu Konkursu na  stronie internetowej http://contest.santidiving.com
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany dotyczyć mogą w szczególności czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://contest.santidiving.com
 3. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.